ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมสิ่งแวดล้อม

บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทนิติบุคคล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน บ123-54-148 โดยบริษัทฯ มีผู้ควบคุมที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบำบัดมลพิษน้ำ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ และระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการดำเนินงานของระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิด และขนาดของโรงงานกำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ และสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติ ของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบ