บริการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ปรึกษาและให้บริการด้านจัดการของเสียอุตสาหกรรม

จากประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ที่มีกฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้น, เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด พร้อมทั้งข้อกำหนดที่หลากหลาย องค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแต่ละประเทศ, องค์กรระหว่างประเทศ UN, Basel, ADR เป็นต้น บริษัทกรีนจีเนติคส์ จำกัด พร้อมที่ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทั้งภายใน และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกากอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช้เหล็ก (metal non ferous) ให้บริการปรึกษาและรับบริการดำเนินการจัดการของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด ต่างๆ โดยจะจัดหาปลายทางของเศษวัสดุอุตสาหกรรมเหล่านั้น โดยมุ่งเน้นการรีไซเคิลเป็นหลัก

ปรึกษาและให้บริการด้านจัดการของเสียอุตสาหกรรม