ใบอนุญาตโรงงาน

ใบอนุญาตโรงงาน (รง.4), ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก ของเสียอันตราย และการทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (รายงาน Environmental & Safety Assessment: ESA.)

บริการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4), ขอใบอนุญาตขยายโรงงาน, ต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน, ออกแบบและเซ็นรับรองแบบงานวิศวกรรมตามหลักเกณฑ์การพิจารณาและอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, การขอใบอนุญาตขยายโรงงาน เช่น รับรองแบบโครงสร้างอาคารโรงงาน, รับรองแบบแผนผังเครื่องจักร และรับรองแบบระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดอากาศ

บริการขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก ของเสียอันตราย, ใบอนุญาตสนธิสัญญาบลาเซล (Basel Notification) และใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการภายในโรงงาน

พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ เป็นผู้เชียวชาญให้บริการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental & Safety Assessment: ESA) เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 105 และ 106 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 และระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 105 และลำดับที่ 106 พ.ศ. 2545 และระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ ๑๐๕ และลำดับที่ ๑๐๖ (ฉบับที่ ๒)

3742449

ข้อมูลเพิ่มเติม: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552