เกี่ยวกับเรา

13

บริษัทกรีนจีเนติคส์ จำกัด เริ่มต้นธรุกิจจากการดำเนินงานเป็นผู้ร่วมงาน partner ของบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมอื่นในด้านระบบน้ำดี, ระบบบำบัดน้ำเสีย และมีประสบการณ์ด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงขยายขอบเขต งานบริการให้กว้างขึ้น โดยมุ่งไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งภาครัฐ และภาคกลุ่มอุตสาหกรรม