บริษัทกรีนจีเนติคส์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มียีนพันธุกรรมสีเขียวในด้านการจัดการวิศวกรรม, วิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการตามหลักวิศวกกรรมและการจัดการอย่างมีประสิทภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผล พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าและงานบริการวิศวกรรมในนระบบน้ำดี และระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีคุณภาพของงานบริการและ ผลิตภัณฑ์เป็นที่ตั้ง

บริษัทกรีนจีเนติคส์ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมือชีพ โดยมุ่งเน้นความถูกต้องของหลักวิชาการและวิศวกรรม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพผลงาน และงานบริการที่ดีที่สุด ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการ ร่วมงานกับลูกค้าไม่ใช่แค่ครั้งเดียว แต่ตระหนักถึงการงานร่วมงานกับลูกค้าในระยะยาว และพยายามตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างถูกต้อง