รถขนส่งวัตถุอันตราย

รถขนส่งวัตถุอันตราย

บริษัทกรีน จีเนติคส์ จำกัด มีบริการรถขนส่งกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขนกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว และมีเลขทะเบียนประจำตัว 13 หลัก สำหรับผู้ขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อการรายงานการขนส่งของเสียอันตรายไปบำบัด หรือกำจัด และใบอนุญาตขนส่งกากของเสียอันตราย (วอ8) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547และประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2545 สนใจกรุณาติดต่อ 086-380-1374

1